دانه

دانه ها در قهوه لمیز بر اساس میزان رست طبقه بندی شده اند. شما می توانید قهوه ی دلخواهتان را بر اساس عطر و نوع دانه انتخاب نمایید.

رست

فرایند ایجاد قهوه ی خوب ماه ها پیش از آنکه شما به مغازه های ما قدم بگذارید شروع می شود.

شعب

از بازار تا تجریش
هر جا که باشید صفحه ی شعب لمیز نزدیک ترین فروشگاه را به شما نشان می دهد.

Hide Main content block
Scroll to top